Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy

10. 11. 2010

Stanovy občanského sdružení KOZOJEDSKÁ TVRZ o.s.

Článek 1

Název sdružení
Občanské sdružení s názvem KOZOJEDSKÁ TVRZ o.s. (dále jen sdružení) je organizací, jejíž činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Článek 2


Sídlo sdružení
Sídlo sdružení je Lány, Kozojedy 92, 537 01.

Článek 3

Cíle sdružení
1. Hlavní cíle sdružení
a. pořádání Kozojedských slavností, propagace a popularizace Kozojed
b. pořádání setkání rodáků obce, trávených relaxačními, sportovními a kulturními aktivitami - pro děti, rodiny s dětmi i dospělé

2. Vedlejší cíle sdružení
a. realizace hasičských, jezdeckých a jiných soutěží
b. spolupráce s ostatními organizacemi
c. obnova tvrze

Článek 4

Členství
1. Vznik členství
Členem sdružení může být občan, který souhlasí s programem a cíli sdružení a zároveň má (měl) prokazatelný vztah k obci (trvalé bydliště, přechodné bydliště, vlastní nemovitost na území obce) a je ochoten se podílet na jejich realizaci.
O přijetí člena rozhoduje Rada starších.


2. Zánik členství
Členství zaniká
a. ke dni doručení písemného oznámení o vystoupení ze sdružení
b. rozhodnutím Rady starších
c. úmrtím člena
d. zánikem sdružení

3. Práva člena sdružení
Člen má právo
a. účastnit se a hlasovat v Členské radě
b. aktivně se podílet na činnosti sdružení
c. předkládat návrhy a podněty k činnosti sdružení

4. Povinnosti člena sdružení
Člen má povinnost
a. jednat v souladu s cíli tohoto sdružení
b. dodržovat tyto stanovy
c. řídit se usneseními Rady starších

Článek 5

Čestné členství
1. Vznik čestného členství
Čestným členem sdružení může být občan, který souhlasí s programem a cíli sdružení. O přijetí čestného člena rozhoduje Rada starších.


2. Zánik čestného členství
Čestné členství zaniká
a. ke dni doručení písemného oznámení o vystoupení ze sdružení
b. rozhodnutím Rady starších
c. úmrtím čestného člena
d. zánikem sdružení

3. Práva a povinnosti čestného člena sdružení
Z čestného členství nevyplývají žádná práva ani povinnosti.

Článek 6

Orgány sdružení
1. Členská rada
a. je nejvyšším orgánem sdružení, který se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně
b. je svolávána Radou starších
c. je přístupná všem členům sdružení
d. je tvořena všemi členy sdružení (dále členové Členské rady)
e. je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně 2/3 členů Členské rady
f. volí a odvolává jednotlivé členy Rady starších nadpoloviční většinou hlasů členů Členské rady
g. schvaluje změny stanov 2/3 většinou hlasů členů Členské rady
h. rozhoduje o zániku sdružení 2/3 většinou hlasů členů Členské rady
i. bere na vědomí výroční zprávu, rozpočet a plán pro příští období

2. Rada starších
a. je výkonný a řídící orgán sdružení
b. má tři až pět členů
c. má neomezené funkční období
d. volí ze svého středu Vladyku z Rady starších na dobu jednoho roku; Vladyka Rady starších může být zvolen opakovaně
e. je svolávána podle potřeby Vladykou Rada starších, nejméně dvakrát ročně; není-li vladykou svolána do roku od posledního setkání, může být svolána alespoň dvěma jinými svými členy
f. řídí činnost sdružení a upravuje svými rozhodnutími práva a povinnosti členů v souladu s těmito stanovami a cíli sdružení
g. vydává výroční zprávu, schvaluje rozpočet, účetní závěrku a plán pro příští období, navrhuje změny
h. rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Vladyky Rady starších
i. vyhotovuje o všech rozhodnutích písemný zápis
j. sníží-li se počet členů Rady starších pod minimální počet, je okamžitě svolána Členská rada, která zvolí novou Radu starších.
k. může přijímat usnesení závazná pro všechny členy, ve kterých lze stanovit jejich povinnosti a práva
3. Vladyka
je statutárním zástupcem sdružení, jedná jeho jménem a rozhoduje v běžných záležitostech sdružení.

Článek 7

Hospodaření sdružení
a. sdružení může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem podle ročního rozpočtu sestaveného a schváleného Radou starších
b. za hospodaření odpovídá Rada starších
c. příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dotace, granty, dary a příjmy z neziskové činnosti v souladu s hlavními a vedlejšími cíli sdružení (např. dobrovolné vstupné na pořádané slavnosti, soutěže, prodej občerstvení)
d. k výdajům sdružení dochází při realizaci záměrů v souladu s cíli sdružení.

Článek 8

Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká
a. dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské rady
b. rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. V případě zániku sdružení rozhoduje o majetkovém vypořádání Rada starších.

Článek 9

Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly přijaty zakládajícími členy sdružení na ustavující schůzi občanského sdružení KOZOJEDSKÁ TVRZ o.s. v Kozojedech, 10.2.2009.